parallax background

Voorstel over communicatie bij werken natuurbeheerplannen goedgekeurd

29/06/2022
Onderzoek moet uitwijzen of zwemzone aan Kampenhout-Sas mogelijk is
27/06/2022
Bar A Bruce doet Kampenhout bruisen met unieke zomerbar
07/07/2022
 

We moeten in Vlaanderen meer bos en bomen voorzien. Voor die stelling groeit de consensus dag per dag. Soms is bomenkap noodzakelijk om andere planten en bomen meer ruimte te geven en aan bosvernieuwing te doen. Vaak is dit nog onbekend voor omwonenden en lokale besturen die plotseling te maken krijgen met een kap die al dan niet binnen een natuurbeheerplan worden uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de commotie die er eind 2021 ontstond bij een kap binnen het Weisetterbos te Kampenhout. Vlaams Parlementslid en Eerste Schepen in Kampenhout Gwenny De Vroe wil dit aanpakken met een resolutie die op donderdag 28 juni jl. werd voorgesteld en goedgekeurd in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement.

De doelstellingen van de Vlaamse Regering inzake bosuitbreiding zijn ambitieus en éénduidig: 4.000 hectare bijkomend bos tegen 2024 en 10.000 bijkomend bos tegen 2030. Ook de lokale besturen doen hun duit in het zakje en onder impuls van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers voorziet men tegen 2024 één boom per Vlaming aan te planten. “Mensen beseffen steeds meer dat er meer bos en bomen moeten bijkomen en begrijpen dan ook niet altijd dat bepaalde bomen en bossen gekapt worden”, aldus De Vroe.

“Met het oog op het verhogen van het draagvlak van werkzaamheden binnen het kader van natuurbeheer is het van belang dat er zowel informatief als educatief gecommuniceerd wordt over de uitvoering van bepaalde werken. Hoe groter de visuele impact van de geplande werken, hoe intenser, meer op maat en gerichter er best gecommuniceerd kan worden. Door de die communicatie als onderdeel toe te voegen bij de opmaak van een natuurbeheerplan wordt ervoor gezorgd dat die communicatie op maat van elk gebied en elk plan kan gebeuren”, legt De Vroe uit.
 
 
WhatsApp Image 2022-06-17 at 11.15.13 AM (3)
Beeld van de kap bij het Weisetterbos te Kampenhout.
 
 

De resolutie vraagt aan de Vlaamse regering zes zaken die ervoor moeten zorgen dat het draagvlak van natuurbeheer verhoogt en dat misverstanden rond werkzaamheden van natuurbeheer worden vermeden. Concreet vragen de indieners van de resolutie volgende zes zaken:

1° een meldingsplicht bij de lokale besturen op te leggen bij de aanvang van werken in het kader van een natuurbeheerplan die ofwel eenmalig zijn, ofwel niet de periodiciteit van twee jaar volgen;

2° de criteria die zijn opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 houdende vaststelling van de criteria voor geïn¬tegreerd natuurbeheer, aan te passen, en criteria en indicatoren toe te voegen over de wijze waarop op een educatieve en informatieve manier gecommuniceerd kan worden over de uit te voeren beheermaatregelen;

3° de delen en hoofdstukken in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten te evalueren en bepalingen toe te voegen met betrekking tot de communicatie over beheermaatregelen die ofwel eenmalig zijn, ofwel niet de periodiciteit van twee jaar volgen;

4° daarbij rekening te houden met de afstemming tussen de planlast en de impact van de natuurbeheermaatregelen, waarbij gekeken kan worden naar het terugkerende karakter van de maatregelen;

5° de regeling onmiddellijk toe te passen op de opmaak van nieuwe natuur beheerplannen en op de eerstvolgende actualisering van bestaande natuurbeheerplannen, alsook na te gaan hoe de regeling via overgangsbepalingen ook van toepassing kan worden gemaakt op oude natuurbeheerplannen;

6° goedgekeurde natuurbeheerplannen zowel fysiek als digitaal openbaar raadpleegbaar te maken.

Link resolutie
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1634378